...

Actie voorwaarden

versie 2.2 – 9-5-2023

Met behulp van de Website wil MR. SUSHI de mogelijkheid bieden Bestellingen door te geven van Afnemers aan MR. SUSHI Vestigingen en informatie bieden over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende MR. SUSHI menu. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van MR. SUSHI op de website www.mrsushi.nl gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst een overeenkomst afsluit met de MR. SUSHI Vestiging;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van MR. SUSHI op de Website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen aan MR. SUSHI Vestigingen, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende MR. SUSHI menu;

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de Website geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het MR. SUSHI menu;

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de Website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;

1.7 MR. SUSHI Vestiging: de door u gekozen MR. SUSHI Vestiging van een MR. SUSHI Franchisenemer die de Bestelling uitvoert;

1.8 MR. SUSHI: MR. SUSHI (Yip en Co Beheer B.V.), gevestigd aan de Bussumergrintweg 4 te Hilversum;

1.9 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en de MR. SUSHI Vestiging;

1.10 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, de Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;

1.11 Website: de website www.mrsushi.nl

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de Website biedt MR. SUSHI Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen bij een MR. SUSHI Vestiging. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 De Afnemer plaatst de Bestelling bij de Mr. SUSHI vestiging die op basis van de adresgegevens van de Afnemer wordt geselecteerd of, ingeval van afhalen bij de vestiging naar keuze van de Afnemer MR. SUSHI heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van MR. SUSHI Vestigingen, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de bestelling afhaalt.

2.3 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten). Bestellingen voor side orders worden alleen bezorgd in combinatie met een bestelling van sushi.

2.3a Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Besteltijden zijn gelijk aan de openingstijden van de vestigingen. De gebruikelijke openingstijden van de Vestigingen staan vermeld op de Website. MR. SUSHI staat niet in voor de juistheid van de openingstijden van een Vestiging. Voor deze informatie alsmede Bestellingen buiten de openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met de Vestiging. De telefoonnummers staan op de Website.

2.3b Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door de MR. SUSHI Vestiging in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. MR. SUSHI is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website

2.3c De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door de MR. SUSHI Vestiging, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen

2.4 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website of contant aan de MR. SUSHI Vestiging bij bezorging of afhalen; Bij contante betaling bij bezorging dient de Afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger maximaal €10.00 wisselgeld bij zich heeft.

2.5 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. De MR. SUSHI Vestiging is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat MR. SUSHI Vestiging de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. De MR. SUSHI Vestiging is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien de MR. SUSHI Vestiging de Bestelling annuleert zal MR. SUSHI de Afnemer hierover informeren. De eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn

3.2 MR. SUSHI geeft de Bestelling slechts via de Website door aan de MR. SUSHI Vestiging maar is geen partij bij de Overeenkomst. MR. SUSHI garandeert niet de deugdelijke en/of tijdige uitvoering van de Bestelling en staat niet in voor de juiste uitvoering van de Overeenkomt. Mr. SUSHI sluit hiervoor iedere aansprakelijkheid uit.

3.3 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door de MR. SUSHI Vestiging is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en MR. SUSHI, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 MR. SUSHI is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de MR. SUSHI en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 MR. SUSHI wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.

4.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. MR. SUSHI zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer in eerste instantie rechtstreeks bij de MR. SUSHI Vestiging te worden geplaatst. Mocht de afhandeling van de klacht door de Vestiging onvoldoende zijn, dan kan de Afnemer zijn klacht indienen bij MR. SUSHI, via het email-adres info@mrsushi.nl MR. SUSHI zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de betreffende Vestiging en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

Artikel 6 De Website

6.1. MR. SUSHI heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg sa-mengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert MR. SUSHI niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
– dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
– dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 MR. SUSHI is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de Gebruiker te deactiveren.

6.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. MR. SUSHI heeft geen zeggenschap over deze websites. MR. SUSHI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website.

Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De Gebruiker vrijwaart MR. SUSHI volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt.

7.3 MR. SUSHI is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of Website.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij MR. SUSHI, haar licentiegevers of door MR. SUSHI ingeschakelde derden.

8.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van MR. SUSHI, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, ver-zenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient MR. SUSHI persoonsgegevens te verzamelen.9.Op de website is een De Privacy Statement opgenomen waarin in-formatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de Website worden verzameld en verspreid.

9.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt MR. SUSHI gebruik van zogenaamde cookies. Op de Website is een Cookie Statement opgenomen die toe-passing op het gebruik van cookies via de Website.

Artikel 10 Aansprakelijkheid MR. SUSHI

10.1 De totale aansprakelijkheid van MR. SUSHI, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van MR. SUSHI te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van MR. SUSHI wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van MR. SUSHI voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uit-gesloten.

10.4 MR. SUSHI is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of de Besteldienst(en)..

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

Aanvullende voorwaarden voor zakelijke accounts

Deze Aanvullende Voorwaarden voor zakelijke accounts (‘Aanvullende Voorwaarden’) zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van MR. SUSHI (‘Algemene Voorwaarden’) en zijn van toepassing op het gebruik van zakelijke accounts. De zakelijke Accounts zijn bedoeld voor natuurlijk personen of rechtspersonen die staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (‘zakelijke Afnemers’).

In deze Aanvullende Voorwaarden worden dezelfde definities gebruikt als opgenomen in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. Eventuele afwijkingen in deze Aanvullende Voorwaarden prevaleren boven de Algemene Voorwaarden.

Gebruik zakelijk Account

1.1 MR. SUSHI biedt zakelijke Afnemers de mogelijkheid om op de Website een zakelijk Account aan te vragen. Via het zakelijk Account kan de zakelijke Afnemer Bestellingen plaatsen bij verschillende MR. SUSHI Vestigingen.

1.2 Na de ontvangst van de aanvraag voor een zakelijk Account kan de MR. SUSHI Vestiging een onderzoek (laten) uitvoeren naar bijvoorbeeld de rechtsvorm en de kredietwaardigheid van de betreffende zakelijke Afnemer.

1.3 In het zakelijke Account kunnen meerdere gebruikers worden geautoriseerd voor het plaatsen van Bestellingen. Bovendien kunnen verschillende afleveradressen worden ingevoerd. De hoofdgebruiker van het zakelijk Account kan de instellingen in het Account beheren en zal steeds per mail op de hoogte worden gesteld van de Bestellingen die via het zakelijk Account zijn geplaatst.

1.4 De zakelijke Afnemer is te allen tijde aansprakelijk voor al het gebruik dat via het zakelijke Account van de Website wordt gemaakt, waaronder mede begrepen alle Bestellingen die via het zakelijk Account worden geplaatst.

Betalen op rekening

2.1 Afhankelijk van de uitkomst van het in artikel 1.2 bedoelde onderzoek kan een MR. SUSHI Vestiging de zakelijke Afnemer de mogelijkheid bieden om op rekening te betalen.

2.2 Voordat de zakelijke Afnemer gebruik kan maken van de mogelijkheid om op rekening te betalen, dient hij eerst bij de betreffende MR. SUSHI Vestiging een iDeal transactie uit te voeren.

2.3 Voor het betalen op rekening geldt een maximum kredietlimiet van € 250,- (incl. BTW) per MR. SUSHI Vestiging. Dit kredietlimiet kan te allen tijde, en om welke reden dan ook, door de Franchisenemer worden verlaagd. Op uitdrukkelijk verzoek van de zakelijke Afnemer, kan de MR. SUSHI Vestiging (zonder daartoe verplicht te zijn) het maximum kredietlimiet met een voor haar acceptabel bedrag verhogen.

2.4 De MR. SUSHI Vestiging zal de bestelling per factuur bij de zakelijke Afnemer in rekening brengen. De factuur dient binnen de overeengekomen termijn te worden voldaan. Indien geen termijn is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

2.5 Indien de factuur niet binnen de in artikel 2.4 genoemde termijn wordt voldaan, is de zakelijke Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is, is de zakelijke Afnemer vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt door de MR. SUSHI Vestiging ter inning van de vordering ten laste van de zakelijke Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal EUR 100,-.